Selecteer een pagina

Retour & Service

 

Bij Producten:

 1. De Koper kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. EHF Nutrition mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Koper, of een vooraf door de Koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het Product heeft ontvangen, of:
  1. als de Koper in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het laatste Product heeft ontvangen. EHF Nutrition mag, mits hij de Koper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere Producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. als de levering van een Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. bij een Overeenkomst tot regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde, het eerste Product heeft ontvangen.

Bij Diensten:

 1. De Koper kan de Overeenkomst tot levering van een Dienst gedurende veertien (14) dagen zonder opgave van redenen ontbinden. EHF Nutrition mag de Koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten
 2. De in het vorige lid genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de Overeenkomst.

Geen herroepingsrecht:

 1. Het in dit artikel beschreven herroepingsrecht geldt niet voor:
  • Overeenkomsten met betrekking tot een Dienst, na volledige uitvoering van de Dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Koper en de Koper heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra EHF Nutrition de Overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Producten of Diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop EHF Nutrition geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • Producten die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van veertien (14) dagen is verstreken (bederf);
  • Verzegelde Producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  • Verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is verbroken;
  • Voor Producten of Diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen;
  • De levering van losse kranten en tijdschriften.